Prenájom pódia|na akcii Neresnica III.etapa kladenie základného kameňa

Jedná sa o vybudovanie mimoúrovňového prepojenia ciest I/50 a I/66 v mieste terajšej úrovňovej križovatky. Vybuduje sa trubkovitá mimoúrovňová križovatka, zrealizuje sa rekonštrukcia cesty I/50 ako smerovo rozdelená cesta od km 237,200 (podľa pasportu) v dĺžke 440 m. Ďalej pokračuje úprava krytu vozovky bez zmeny šírkových parametrov do km 238,000, frézovanie existujúcich živičných vrstiev krytu a položenie nového krytu vozovky s vystužením geomrežami, výmena uličných vpustí a oprava poškodených obrubníkov. Na ceste I/66 sa realizuje úplná rekonštrukcia cesty v dĺžke 678,27 m. Banskobystrický kraj, okres Zvolen, k. ú. Môťová, cesta I/50 v km 37,200 - 238,000 podľa pasportu NUTS kód: SK032.