Ceny ministra kultúry, Múzeum roka 2013

Minister kultúry Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 2013 v oblastiach profesionálneho umenia
21.05.2014 - Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na slávnostnom odovzdávaní Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2013. Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si odniesol herec Ladislav Chudík.

Minister kultúry Marek Maďarič udelil Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013
22.05.2014 - Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na tradičnom slávnostnom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013.
Naša firma pre podujatie Múzeum roka 2013 a ceny ministra kultúry realizovala stavbu scény prenájom pódia,ozvučenie,osvetlenie,projekcnú techniku.

Minister kultúry Marek Maďarič udelil Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013
22.05.2014
Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na tradičnom slávnostnom podujatí pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa a titul Múzeum roka 2013.

Tento rok porota odporučila ministrovi z 15 nominovaných významných osobností udeliť Cenu Andreja Kmeťa nasledujúcim kandidátom:-ANTOLÍKOVEJ Márii - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva

-HOLČÍKOVI Štefanovi - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva a ochrany pamiatok

-KUBÁNKOVI Jurajovi - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti tradičnej ľudovej kultúry

-KUBIČKOVEJ Kláre -za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umení

-MRUŠKOVIČOVI Štefanovi - za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva

-PÖTZL-MALÍKOVEJ Márii -za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti vedy o výtvarnom umeníOdovzdávanie Ceny Andreja Kmeťa bola obnovené v roku 2008 pri príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa. Ocenenie sa udeľuje významným osobnostiam z oblasti múzeí, galérií, folkloristiky a etnografie za celoživotnú, mnohoročnú odbornú prácu pre rozvoj múzeí a galérií na Slovensku, za významné vedecké počiny a aktivity prispievajúce k ochrane, uchovaniu a využívaniu kultúrneho dedičstva.O návrhu na udelenie ceny rozhoduje deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva MK SR. Tento rok sa po obnovení cena udeľuje po šiesty raz a doteraz je na jej zozname 25 laureátov.V  11. ročníku súťaže Múzeum roka v kategórii špecializované múzeá a galérie s celoštátnou pôsobnosťou minister kultúry udelil titul Múzeum roka 2013 Slovenskému technickému múzeu Košice. V kategórii regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie udelil titul Galéria roka 2013 Galérii umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch.Titul Múzeum roka/Galéria roka 2013 udeľuje minister za výnimočné výsledky pri realizácii základných odborných činností v múzeu alebo galérii a komplexný profesionálny prístup. Základným kritériom pri hodnotení poroty je kvalita predložených predmetov súťaže, súlad s odborným zameraním a špecializáciou múzea alebo galérie a dodržiavanie etických princípov múzejnej praxe. Múzeá, alebo galérie, ktoré ašpirovali na titul museli dosiahnuť mimoriadne výsledky vo všetkých 5 predmetoch súťaže – od akvizície významne zhodnocujúcej zbierkový fond, cez vedecko-výskumnú činnosť, ďalej cez bezpečnosť a odbornú ochranu zbierkových predmetov, až po prezentáciu a interpretáciu zbierkových predmetov a nové formy práce s verejnosťou, internetovú a mediálnu propagáciu.O udelení titulu rozhodovala deväťčlenná porota, ktorú vymenoval minister kultúry na základe návrhov Zväzu múzeí na Slovensku, Rady galérií Slovenska, Slovenského národného múzea, Slovenskej národnej galérie a ministerstva kultúry.

Minister kultúry Marek Maďarič udelil Ceny ministra kultúry za rok 2013 v oblastiach profesionálneho umenia
21.05.2014
Minister kultúry SR Marek Maďarič udelil dnes na slávnostnom odovzdávaní Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2013. Cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia si odniesol herec Ladislav Chudík.

Uznávaný herec a jubilant Ladislav Chudík si cenu za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia odniesol za mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového a rozhlasového herectva a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby sa stal prozaik Ivan Kolenič. Ocenenie získal za originálny, novátorský a výnimočný prínos v slovenskej literatúre s prihliadnutím na najnovšiu knihu próz, miniepos Morálne pohodlie.Operný spevák Peter Mikuláš si z rúk ministra kultúry odniesol cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca. Umelec ocenenie získal za stvárnenie postavy Henricha v  inscenácii opery Richarda Wagnera Lohengrin na scéne Slovenského národného divadla s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky v oblasti slovenského operného a koncertného umenia doma a v zahraničí.Za realizáciu kompletu nahrávok slovenskej husľovej tvorby a za vynikajúce umelecké interpretačné výkony a dramaturgicky objavnú koncertnú činnosť si cenu za výnimočný prínos v oblasti hudby odniesol huslista Milan Paľa.Historička umenia a kurátorka Eva Ľuptáková získala cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Minister tak ocenil jej odbornú a organizačnú prácu v oblasti výtvarného umenia s medzinárodným rozmerom s prihliadnutím na dramaturgiu výstav v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne.Laureátkami ceny za výnimočný prínos v oblasti audiovízie sa stali Ivana Laučíková, Ivana Šebestová a Katarína Kerekesová. Trojica režisérok získala ocenenie za kontinuálnu tvorivú a producentskú činnosť s dôrazom na vytvorenie viacerých umelecky náročných, štýlovo výnimočných a medzinárodne oceňovaných animovaných diel.Za dlhoročný osobnostný tvorivý prínos k rozvoju obrazovej štylizácie a vizuálneho umenia v slovenskej televíznej a filmovej tvorbe si cenu ministra kultúry odniesol i kameraman Ladislav Kraus.Cenu za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí získal Bratislavský chlapčenský zbor. Minister tak ocenil dlhoročnú umeleckú činnosť speváckeho zboru a úspešnú reprezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí pod vedením jeho zakladateľky a zbormajsterky Magdalény Rovňákovej.Cena ministra kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je ocenenie, ktoré udeľuje minister jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach profesionálneho umenia.Návrhy na udelenie ceny predkladajú ministrovi odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia, či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministra. Ministerstvo kultúry oslovilo v novembri 2013 listom 66 subjektov (divadlá, galérie, hudobné inštitúcie, umelecké organizácie, združenia, spolky a pod.), aby predložili svoje návrhy na Cenu ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2013. Výzva bola zverejnená aj na webovom sídle MK SR.