Hotel Carton BRATISLAVA KONGRES a večer v Redute

Na kongrese boli projekčné dve plochy 6x3,5m a vložené tri obrazy vrátane dynamického pozadia.